Strona na której jesteś wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przy przeglądaniu serwisu i korzystania z dostępnych usług. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o sposobie ich użycia. Dowiedz się więcej o polityce cookies.

Trwa przetwarzanie

Zadzwoń: 61 840 07 40

pl en de fr
Zaloguj się
Zapomniałem/-am hasła Zarejestruj się
Zarejestruj się

Warunki współpracy

 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z ASGARD Sp. z o.o.

obowiązujące od dnia 09.03.2015 r.

 

 

TREŚĆ DOKUMENTU:

 1. Definicje

 2. Zakres obowiązywania ogólnych warunków

 3. Oferta handlowa, zamówienie, akceptacja ogólnych warunków i zawarcie umowy

 4. Odbiór towarów przez klienta. Dostawa towarów do klienta

 5. Ceny i rabaty

 6. Warunki płatności

 7. Wzór towaru

 8. Reklamacje. Zakres odpowiedzialności Asgard

 9. Pozwolenie na eksport i import

 10. Prawa autorskie

 11. Poufność

 12. Postanowienia końcowe. Wykładnia. Zmiany OWW

 

 

1. DEFINICJE

 1. ASGARD – ASGARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (ASGARD Sp. z o.o.) z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 239, 60-467 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000110082, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: PL 781-17-05-028 oraz adres firmowej strony internetowej: www.asgard.pl;

 2. Cennik Znakowania – dokument udostępniany na stronie internetowej www.asgard.pl (w strefie dla Agencji Reklamowych) zawierający ceny wykonywania usług znakowania przedmiotów z Oferty Handlowej ASGARD oraz podstawowe warunki wykonywania usług znakowania;

 3. Dane Identyfikacyjne Klienta – prawdziwe i aktualne dane Klienta konieczne do realizacji Zamówienia i weryfikacji Klienta, w szczególności: pełna nazwa Klienta, adres Klienta, ważny numer identyfikacji podatkowej Klienta dla potrzeb podatku od wartości dodanej (numer VAT), numer Klienta we właściwym rejestrze przedsiębiorców (jeżeli posiada) i nazwę rejestru, adres e-mail Klienta, numer telefonu kontaktowego do Klienta;

 4. Dzień Roboczy – oznacza dzień powszedni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy;

 5. Forma Pisemna – przyjęte w niniejszych Ogólnych Warunkach następujące formy składanych oświadczeń woli: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faksu lub tradycyjnej formy listownej (przesyłką poleconą) a przy składaniu Zamówień także za pośrednictwem Zamówień Online – obowiązujące pomiędzy ASGARD i Klientami przy zawieraniu Umowy, wymagane w szczególności do złożenia ważnego Zamówienia przez Klienta oraz do ważnego Przyjęcia Zamówienia przez ASGARD;

 6. Klient – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną do bycia stroną Umowy, zarejestrowana zgodnie z prawem polskim lub prawem innego państwa jako przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, który składa Zamówienie z zakresu Oferty Handlowej ASGARD i chce zawrzeć Umowę z ASGARD na zakup Towaru, dla celów związanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. ASGARD zastrzega, iż kieruje swoją Ofertę Handlową wyłącznie do podmiotów wykonujących profesjonalnie działalność agencji reklamowej (faktyczną działalność reklamową) i może nie zawrzeć Umowy z Klientem nie prowadzącym faktycznie takiej działalności;

 7. Ogólne Warunki Współpracy z ASGARD (Ogólne Warunki, OWW) – niniejszy dokument zawierający postanowienia obowiązujące przy składaniu Zamówień w ASGARD, określający zasady współpracy, w tym także zasady zawierania Umowy oraz wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy, stanowiący integralną cześć Umowy zawieranej pomiędzy Asgard i Klientem, dostępny na stronie www.asgard.pl (http://asgard.pl/warunki-wspolpracy.html);

 8. Oferta Handlowa – Towary oferowane do sprzedaży przez ASGARD, w szczególności określone w katalogu BLUE COLLECTION oraz na stronie internetowej www.asgard.pl, a także usługi ASGARD oferowane na tej stronie internetowej. Treść katalogu oraz strony internetowej stanowi zaproszenie do składania ofert kupna przez Klientów i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa cywilnego, w tym w szczególności art. 66, art. 661 i art. 543 Kodeksu Cywilnego;

 9. Opiekun Handlowy – pracownik ASGARD upoważniony do jego reprezentowania
  wyłącznie w zakresie zawierania Umów z Klientem;

 10. Przyjęcie Zamówienia – oświadczenie ASGARD złożone w Formie Pisemnej (w przypadku oświadczenia złożonego za pośrednictwem e-mail może być do niego załączony plik w formacie pdf z pełną treścią oświadczenia, możliwy do otwarcia m. in. w ogólnie dostępnym programie Adobe Acrobat Reader), w którym następuje ostateczne potwierdzenie przez ASGARD Zamówienia (w tym w zakresie ilości Towaru, jego ceny oraz terminu realizacji) i po którego wysłaniu niezwłocznie zostaje zawarta Umowa;

 11. Regulamin Zamówień Online – regulamin platformy internetowej obowiązujący przy składaniu Zamówień za jego pośrednictwem dostępny na stronie www.asgard.pl (pod adresem http://asgard.pl/regulamin.html);

 12. Umowa – ustalenie istotnych warunków sprzedaży Towarów lub także ich dostarczenia pomiędzy ASGARD i Klientem (stronami umowy), tj. na podstawie postanowień niniejszych Ogólnych Warunków, na podstawie Zamówienia oraz na podstawie Przyjęcia Zamówienia;

 13. Towar (Towary) – przedmiot (przedmioty) lub/i usługa (usługi) określone w Ofercie Handlowej ASGARD; w zakresie usług mieszczą się w szczególności usługi znakowania przedmiotów;

 14. Wzór Towaru – przykładowy Towar (przedmiot) z Oferty Handlowej ASGARD dostępny w siedzibie ASGARD lub dostarczany w jednej sztuce do Klienta na jego Zamówienie, na preferencyjnych warunkach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach dla Zamówienia Wzoru Towaru (w tym również bezpłatnie),
  i umożliwiający Klientowi sprawdzenie właściwości i jakości określonego rodzaju Towaru z Oferty Handlowej ASGARD przed jego zakupem; kupując w ASGARD Klient godzi się na właściwości i jakość Towaru takimi, jakie są faktycznie wg ww. Wzoru Towaru;

 15. Zamówienie – zamówienie Klienta stanowiące jego wiążącą ofertę kupna Towaru na warunkach określonych w Ofercie Handlowej, złożone w Formie Pisemnej. Zamówienie powinno zawierać dane niezbędne do jego realizacji przez ASGARD, w szczególności: aktualne Dane Identyfikacyjne Klienta i dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, a także informacje umożliwiające prawidłowe wykonanie usługi, w szczególności usługi znakowania przedmiotów;

 16. Zamówienia Online – oznacza platformę internetową udostępnioną na stronie www.asgard.pl, na zasadach określonych w Regulaminie Zamówień Online i niniejszych Ogólnych Warunkach, w której po rejestracji, zalogowaniu się i akceptacji Regulaminu Zamówień Online, Klient może w ułatwiony sposób złożyć Zamówienie.

 

2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU

  1. Niniejsze Ogólne Warunki obowiązują w zakresie wszelkich umów zawieranych pomiędzy ASGARD (jako sprzedawcą) a Klientem, a w szczególności w zakresie Umów dotyczących sprzedaży Towarów z Oferty Handlowej, usług ich znakowania oraz dostarczania Towarów.

  2. Niniejsze Ogólne Warunki nie obowiązują tylko w przypadku wyraźnego oświadczenia złożonego przez ASGARD o ich nieobowiązywaniu w konkretnej Umowie z Klientem. Oświadczenie złożone przez ASGARD o nieobowiązywaniu Ogólnych Warunków ma wówczas zastosowanie tylko w stosunku do tej konkretnej Umowy i nie ma zastosowania do innych Umów zawieranych z Klientem, chyba że dodatkowo, wyraźnie coś innego wynika z oświadczenia ASGARD.

  3. W przypadku ustalenia w konkretnym Zamówieniu i w Przyjęciu Zamówienia przez strony Umowy szczególnych postanowień, wyłączających lub modyfikujących Ogólne Warunki, te postanowienia szczególne wiążą strony tylko w zakresie konkretnej Umowy, chyba że co innego wynika z wyraźnego oświadczenia ASGARD.

  4. ASGARD nie jest związany w żadnym zakresie ogólnymi warunkami umów, wzorcami umów, czy regulaminami, które są stosowane przez Klientów, chyba że Klient wyraźnie zwróci się w tej sprawie do ASGARD, a ASGARD w drodze wyraźnego pisemnego oświadczenia wyrazi zgodę na ich obowiązywanie. Punkt 2.2 Ogólnych Warunków znajduje odpowiednie zastosowanie.

  5. Z wyjątkiem osób upoważnionych do reprezentacji ASGARD zgodnie z zasadami reprezentacji spółki, w tym członków zarządu, prokurentów lub pełnomocników legitymujących się pisemnym ważnym i wyraźnym upoważnieniem, żaden z pracowników ASGARD nie jest uprawniony do odstępowania od postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Współpracy, do ich zmiany lub uzgadniania odmiennych postanowień.

 

3. OFERTA, ZAMÓWIENIE, AKCEPTACJA OWW I ZAWARCIE UMOWY

  1. Klient składając pierwsze Zamówienie w ASGARD zobowiązuje się wraz z Zamówieniem dostarczyć następujące dokumenty:

 • urzędowe zaświadczenie z właściwego rejestru przedsiębiorców (np. w Polsce z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej);

 • urzędowe zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – numeru VAT lub VAT-UE w przypadku przedsiębiorców spoza Polski;

 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą osoba ta powinna dodatkowo przesłać podpisane oświadczenie ze wskazaniem numeru polskiego PESEL (jeżeli jest zobowiązana do jego posiadania) oraz ze wskazaniem aktualnego adresu zamieszkania (który powinna zaktualizować w przypadku jego zmiany);

ASGARD może wstrzymać się z realizacją Zamówienia i Umowy, gdy Klient nie dostarczy wymaganych wyżej dokumentów.

  1. Klient składa Zamówienie w Formie Pisemnej (tj. za pośrednictwem: platformy Zamówień Online, poczty elektronicznej e-mail, faksu lub ewentualnie tradycyjnej formy listownej przesyłką poleconą).

  2. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe i jednoznaczne określenie przedmiotu Zamówienia. W przypadku niejednoznacznej treści Zamówienia ASGARD nie ponosi odpowiedzialności za realizację Zamówienia niezgodnie z intencją Klienta, ale w sposób zgodny z treścią Zamówienia (w granicach gramatycznego znaczenia tekstu Zamówienia); to ograniczenie odpowiedzialności obejmuje także sposoby realizacji Zamówienia przez ASGARD oraz właściwości Towaru, które wynikają
   z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

  3. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta, Umowa zostaje zawarta tylko w razie wyraźnego Przyjęcia Zamówienia przez ASGARD lub w razie wykonania Zamówienia (dostarczenia /odbioru zamówionego Towaru). Umowa nie może być zawarta w formie ustnej (w tym w szczególności w drodze telefonicznej), chyba że doszło już do realizacji Zamówienia na rzecz Klienta i odbioru Towaru.

  4. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia oświadczenia przez ASGARD dotyczącego Przyjęcia Zamówienia (tak, że Klient mógł się z nim zapoznać). Jednakże w przypadku gdy warunki transakcji określone przez ASGARD w Przyjęciu Zamówienia istotnie różnią się od warunków Zamówienia (określonych w treści Zamówienia i w Ofercie Handlowej), Umowa zostaje zawarta, jeżeli Klient niezwłocznie nie prześle zwrotnie oświadczenia o rezygnacji z zakupu w formie pisemnej właściwej dla Zamówienia; w każdym przypadku Umowa zostaje zawarta najpóźniej z chwilą odbioru Towaru przez Klienta.

  5. Złożenie Zamówienia w ASGARD oznacza zgodę Klienta na niniejsze Ogólne Warunki jego realizacji i obowiązywanie wszystkich postanowień Umowy, w tym także niniejszych Ogólnych Warunków. Wyjątki od tej reguły wyczerpująco reguluje punkt 2. Ogólnych Warunków.

  6. W przypadku Klienta, który posiada prawo do odroczonych płatności, złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy przez pracownika lub współpracownika Klienta (bez względu na formę prawną ich zatrudnienia) lub przez osobę, które wcześniej w imieniu Klienta składała Zamówienia, uważa się za ważne, chyba że strony w porozumieniu postanowią inaczej. Klienta obciąża ryzyko i obowiązek niezwłocznego poinformowania ASGARD o wszelkich istotnych zamianach personalnych u Klienta i w zakresie udzielanych upoważnień.

  7. Klient przyjmuje do wiadomości, że nabywa Towar wg Wzoru Towaru, z którym mógł się zapoznać przed złożeniem Zamówienia, zgodnie z punktem 7. Ogólnych Warunków.

  8. W przypadku złożenia przez Klienta zapytania ofertowego odpowiedź ASGARD na zapytanie ofertowe Klienta jest ważna – jako indywidualna wiążąca oferta ASGARD– przez okres 14 dni, licząc od daty wysłania odpowiedzi przez ASGARD, o ile w samej odpowiedzi nie zaznaczono inaczej.

  9. Wiążący ASGARD termin realizacji Zamówienia jest każdorazowo ustalany przez ASGARD w Przyjęciu Zamówienia. ASGARD informuje, że statystyczny standardowy termin realizacji Zamówień na Towary z katalogu BLUE COLLECTION bez usługi ich znakowania wynosi do 24 – 48 godzin a z usługą znakowania do 5 – 6 dni roboczych; terminy te mogą ulec wydłużeniu w szczególności w przypadku Zamówienia obejmującego duże ilości Towaru lub braku dostatecznych stanów magazynowych w ASGARD.

  10. W przypadku Zamówienia obejmującego także dostarczenie Towaru, ASGARD posługuje się profesjonalną firmą kurierską.

  11. W przypadku Zamówienia usługi znakowania Klient zobowiązany jest dostarczyć wzór graficzny zapisany w programie Corel Draw, z tekstem zamienionym na krzywe,
   w skali 1:1. Opracowanie przez ASGARD materiałów dostarczonych przez Klienta jest dodatkowo płatne zgodnie z Cennikiem Znakowania. Szczegółowe aktualne warunki składania Zamówienia obejmującego usługę znakowania określone są w Cenniku Znakowania.

  12. Termin realizacji Zamówienia obejmującego usługę znakowania ASGARD potwierdza w Formie Pisemnej właściwej dla Przyjęcia Zamówienia po otrzymaniu zgody Klienta na projekt wykonania znakowania.

  13. W przypadku rezygnacji z Zamówienia już realizowanego, po zawarciu Umowy, ASGARD może dochodzić od Klienta kosztów poniesionych w związku
   z jego realizacją.

  14. Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji i materiałów marketingowych z zakresu działalności firmy ASGARD przez ASGARD na firmowe adresy e-mail Klienta. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę przesyłając rezygnację z materiałów marketingowych na adres: marketing@asgard.pl.

 

4. ODBIÓR TOWARÓW PRZEZ KLIENTA. DOSTARCZANIE TOWARÓW DO KLIENTA

  1. O ile Umowa nie będzie stanowić inaczej, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionego Towaru z magazynu ASGARD w ustalonym w Umowie dniu za pomocą własnego transportu.

  2. W przypadku Zamówienia obejmującego także dostarczenie Towaru do Klienta, ASGARD wysyła Towar za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą współpracuje, doliczając koszt dostarczenia, który obciąża Klienta. Koszt dostarczenia jest uzależniony od ilości paczek i jest każdorazowo ustalany i potwierdzany Klientowi w Przyjęciu Zamówienia.

  3. Dostawa Towaru do Klienta może zostać zrealizowana na preferencyjnych warunkach określonych poniżej:

 1. Dostawa Towaru z katalogu BLUE COLLECTION o wartości powyżej kwoty określonej punkcie b. odbywa się na koszt ASGARD pod jeden wskazany adres na terytorium danego kraju określonego punkcie b. Tych preferencyjnych warunków dostawy nie stosuje się̨ do Zamówień następujących Towarów: nie zamieszczonych w katalogu BLUE COLLECTION, kalendarzy książkowych oraz do Towarów sprzedawanych po cenach specjalnych negocjowanych przez Klienta, a także w innych przypadkach wskazanych przez ASGARD.

 2. Kwoty uprawniające do Dostawy na koszt Asgard:

 • w Polsce – 1000 zł netto;

 • w Unii Europejskiej – 500 EUR.

Poza Unią Europejską Klient ponosi pełne koszty transportu niezależnie od wartości Zamówienia.

 1. Towar wydany lub wysłany Klientowi nie podlega zwrotom ani wymianie, z wyjątkiem przypadków określonych w punkcie „Reklamacje” oraz w punkcie „Wzory Towaru”.

 2. W przypadku nieodebrania Towaru przez Klienta w terminie określonym w Umowie:

 1. ASGARD – o ile będzie to możliwe – może przechować Towar na koszt i niebezpieczeństwo Klienta (ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą, kiedy zgodnie z umową Klient miał odebrać Towar).

 2. ASGARD jest także uprawiony do naliczenia Klientowi i dochodzenia od niego kary umownej w wysokości:

- 20% wartości brutto zamówionego Towaru nieznakowanego,

- 70% wartości brutto zamówionego Towaru znakowanego (w związku Zamówieniem obejmującym usługę znakowania), a Klient zobowiązuje się do zapłaty kary umownej terminie 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. Zapłata kary umownej nie pozbawia ASGARD prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

  1. ASGARD jest także uprawniony do odstąpienia od Umowy i realizacji Zamówienia, bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do odbioru zamówionego Towaru; ASGARD może odstąpić od Umowy w okresie 60 dni od dnia, kiedy Towar miał być odebrany; w przypadku odstąpienia od Umowy ASGARD zachowa jednak uprawnienia określone wyżej w punkcie a. za okres do dnia skutecznego odstąpienia od Umowy oraz uprawnienia określone wyżej punkcie b.

 

5. CENY I RABATY

  1. Wszystkie podawane przez ASGARD ceny, w tym ceny opracowania graficznego i znakowania, są cenami netto i obowiązują̨ przy założeniu wydania Towaru z magazynu ASGARD – loco magazyn ASGARD Sp. z o.o. (przy ul. Rolnej 13-17, 62-081 Baranowo). Podane ceny nie obejmują̨: podatku od wartości dodanej (VAT), kosztów transportu i ubezpieczenia, cła oraz innych podatków i świadczeń publiczno-prawnych, wynikających z nabycia Towaru przez Klienta i realizacji Umowy.

  2. Wszelkie ceny w ASGARD są wyrażone w złotych polskich, chyba że z zapisów Umowy lub cenników wynika inna waluta (w szczególności EURO).

  3. W przypadku gdy po złożeniu Zamówienia doszło do znacznego podniesienia kosztów wynikających w szczególności z podniesienia cen dostawców lub wahań kursów walut, ASGARD jest uprawiony do odstąpienia od Umowy zawartej z Klientem w okresie 30 dni do dnia powzięcia wiadomości o wyżej wskazanej zmianie cen i rzeczywistych warunkach finansowych realizacji Zamówienia, chyba że strony Umowy porozumieją się co do nowych warunków cenowych realizacji Zamówienia. Przez znaczne podniesienie kosztów, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy rozumieć w szczególności sytuację, gdy cena Towaru i ew. jego dostarczenia określona w Umowie nie pokrywa kosztów ASGARD ponoszonych przez ASGARD w celu realizacji Umowy. ASGARD (w najszerszym dopuszczalnym zakresie) nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody Klienta (w szczególności utracone korzyści i szkody pośrednie) wynikające z braku realizacji Zamówienia na pierwotnych warunkach.

 

6. WARUNKI PŁATNOŚCI I RABATY

  1. Płatności dokonywane będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez ASGARD po wydaniu Towaru Klientowi i płatne będą na warunkach określonych poniżej (o ile strony w Umowie wyraźnie nie określą innych warunków płatności):

 1. W przypadku trzech pierwszych Zamówień złożonych przez Klienta płatność dokonywana jest gotówką lub poprzez dokonanie przedpłaty.

 2. Przy czwartym Zamówieniu oraz dotychczasowych zakupach o wartości nie mniejszej niż 3000 zł netto przy zamówieniach w Polsce i 3000 EURO przy zamówieniach spoza Polski, możliwa jest płatność z odroczonym terminem; płatność następuje wówczas przelewem na wskazane konto bankowe ASGARD w terminie 21 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Jednocześnie ASGARD ustali Klientowi wysokość limitu Zamówień z odroczonym terminem płatności; po przekroczeniu tego limitu Klient winien dokonywać płatności jak w punkcie a. powyżej.

 3. ASGARD może indywidualnie udzielić Klientowi dodatkowego rabatu za dokonywanie płatności gotówką. Warunkiem udzielenia takiego rabatu jest brak należności przeterminowanych (zaległości) oraz wcześniejsze spełnienie przez Klienta warunków wymaganych do dokonywania płatności z odroczonym terminem płatności.

  1. Za termin zapłaty przelewem uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy ASGARD. Koszty związane z realizacją przelewu ponosi Klient.

  2. Klient zawierając Umowę̨ zobowiązany jest podać dokładne dane niezbędne do wystawienia prawidłowej faktury VAT. ASGARD nie ponosi odpowiedzialności za wystawienie faktury VAT zgodnej z przedstawionymi przez Klienta danymi. W przypadku poniesienia szkody w związku z wystawieniem wadliwej faktury VAT z powodów dotyczących Klienta (a w szczególności gdyby ASGARD musiał uiścić podatek VAT, który powinien uiścić Klient spoza Polski), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz ASGARD kary umownej w wysokości uiszczonego podatku lub innego poniesionego kosztu ASGARD, z zastrzeżeniem, iż w przypadku poniesienia szkody, przekraczającej wysokości kary umownej, Klient będzie również zobowiązany do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

  3. ASGARD każdorazowo może uzależnić realizację Zamówienia od uprzedniej wpłaty zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem wartości Zamówienia.

  4. Klienci otrzymują stały rabat na Towary, z wyjątkiem Towarów wskazanych przez ASGARD, od których nie przysługuje stały rabat. Wielkość stałego rabatu wymaga indywidualnego uzgodnienia z Opiekunem Handlowym Klienta i ustalana jest na podstawie wielkości zakupów Klienta oraz historii współpracy z nim.

  5. W przypadku nie wywiązywania się̨ przez Klienta z warunków określonych w Umowie, w szczególności warunków finansowych, ASGARD jest uprawiony do cofnięcia wszelkiego rodzaju przyznanych Klientowi przywilejów (rabatów, upustów, płatności z odroczonym terminem) oraz do wstrzymania się z wydaniem Towaru, w tym także kolejnej partii Towaru, bez ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w najszerszym dopuszczalnym zakresie.

  6. Ustalone indywidualnie warunki płatności oraz przyznane rabaty obowiązują przez okres 12 miesięcy od dnia ich ustalenia, chyba że wcześniej strony umówiły się inaczej lub zaistniały przesłanki wymienione w punkcie 6.6. Ogólnych Warunków.

  7. W przypadku złożenia Zamówienia na rzecz drugiego podmiotu i wystawienia faktury VAT przez ASGARD na ten drugi podmiot, zarówno podmiot, który złożył Zamówienie, jak i podmiot na rzecz którego zostało złożone Zamówienie, odpowiadają solidarnie za dokonanie płatności na rzecz ASGARD z tytułu realizacji Zamówienia. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie obciążają te podmioty, a w szczególności podmiot składający Zamówienie. W razie wątpliwości prawnych co do charakteru zobowiązania ww. podmiotów, należy przyjąć, że każdy z tych podmiotów jest solidarnie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz ASGARD w wysokości wartości Zamówienia brutto w terminie płatności Zamówienia; w przypadku wątpliwości co do możliwości zobowiązania podmiotu na rzecz którego zostało złożone Zamówienie, zobowiązanie do zapłaty kary umownej w każdym razie obciąża podmiot, który złożył Zamówienie. Zapłata kary umownej wyczerpuje roszczenia ASGARD z tytułu realizacji Zamówienia.

  8. Klient wyraża zgodę na przesyłanie przez ASGARD faktur w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta, z zastrzeżeniem aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

 

7. WZÓR TOWARU

  1. ASGARD sprzedaje Towary (przedmioty) takimi jakie są w materialnej rzeczywistości (w szczególności wszelkie zdjęcia i opisy itp. umieszczone w Ofercie Handlowej mają wyłącznie charakter poglądowy).

  2. W celu usunięcia wątpliwości co do właściwości Towaru ASGARD może udostępnić Klientowi Wzór Towaru na odpłatnych i nieodpłatnych warunkach określonych poniżej.

  3. Klient może dokonać zakupu Wzoru Towaru z ustalonym rabatem. Wzory Towaru obejmują Towary z katalogu BLUE COLLECTION w ilości jednej sztuki z danego rodzaju Towaru. Zakupione Wzory Towaru nie podlegają zwrotom. Ich dostarczenie odbywa się zgodnie z punktem 4. niniejszych Ogólnych Warunków.

  4. ASGARD może wyłączyć możliwość zakupu Wzoru Towaru z ustalonym rabatem.

  5. Klient może nieodpłatnie wypożyczyć (sprawdzić) Wzór Towaru w ten sposób, że Klient najpierw dokonuje zakupu Wzoru Towaru, a po upływie terminu wypożyczenia, który wynosi maksymalnie 1 (jeden) miesiąc od dnia wypożyczenia (odbioru), i zwrocie Wzoru Towaru do ASGARD (na koszt Klienta), ASGARD wystawi fakturę VAT korygującą i zwróci Klientowi cenę zakupu Towaru w terminie 7 dni od dnia otrzymywania podpisanej faktury VAT korygującej, z zastrzeżeniem punktu 7.6.

  6. W przypadku niezwrócenia wypożyczonych Wzorów Towaru w terminie określonym w punkcie 7.5 lub ich zwrotu lub zwrotu ich opakowań ochronnych w stanie uszkodzonym, ASGARD nie wystawi faktury korygującej na niezwrócone lub uszkodzone Towary i nie zwraca Klientowi ww. ceny zakupu Towaru.

 

8. REKLAMACJE. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ASGARD

  1. Reklamacji podlega Towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny
   z Zamówieniem.

  2. Wady części dostarczonego Towaru nie uprawniają do reklamowania całości zamówionego Towaru.

  3. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zamówionego Towaru i zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po jego odbiorze, jednak nie później niż:

 • w terminie dwóch dni roboczych pod względem ilościowym,

 • w terminie pięciu dni roboczych pod względem jakościowym,

 • w terminie trzech miesięcy w przypadku wad ukrytych, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było wykryć ww. terminie pięciu dni roboczych, licząc od dnia odbioru i w tym terminie zgłosić reklamację.

  1. Zgłoszenie powinno nastąpić pisemnie (przez co należy rozumieć przesłanie zgłoszenia poprzez pocztę elektroniczną lub fax) z podaniem:

 • tytułu zgłoszenia dużymi literami „REKLAMACJA”,

 • danych Klienta,

 • danych Towaru, którego dotyczy reklamacja (kod, nazwa), jego (reklamowanej) ilości, opisu (przyczyny) reklamacji,

 • wyraźnego zdjęcia wadliwego Towaru,

 • proponowanego sposobu załatwienia reklamacji.

  1. Partię reklamowanego Towaru Klient powinien odesłać wyłącznie po uzgodnieniu z ASGARD sposobu wysyłki i jej terminu. Wysyłka reklamowanej partii Towaru przez Klienta bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji lub bez ustalenia sposobu i terminu wysyłki, uprawnia ASGARD do odmowy przyjęcia wysyłki lub obciążenia Klienta kosztami wysyłki.

  2. Po upływie terminów określonych w punkcie 8.3, wygasają̨ uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

  3. Odpowiedź ASGARD na zgłoszenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.

  4. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, gdy:

 1. Towar został zmieniony (przerobiony) lub poddany obróbkom przez Klienta lub przez osobę̨ trzecią (np. grawer, nadruk, tłoczenie, naprawy, inne fizyczne ingerencje), chyba że w Towarze ujawnią się wady ukryte, zgłoszone w terminie określonym w punkcie 8.3;

 2. zgłoszono ją po upływie terminów określonych w punkcie 8.3;

 3. jakość Towaru jest zgodna z Wzorami Towarów dostępnymi w ASGARD w chwili składania Zamówienia przez Klienta;

 4. Klient uszkodził Towar w ten sposób, że nieprawidłowo korzystał z Towaru w sposób niezgodny z jego właściwościami lub przeznaczaniem, w tym także nie przestrzegał instrukcji obsługi lub konserwacji, rozłożył Towar na części lub nadmiernie go obciążył lub gdy Klient lub osoba trzecia fizycznie ingerowała w Towar niezgodnie z przeznaczaniem;

 5. wada dotyczy Towaru pozakatalogowego, dostarczanego na specjalne Zamówienie, jeżeli Towar jest zgodny z treścią Zamówienia i Umowy.

 6. Towar nie posiada wad, ale nie jest zgodny z oczekiwaniami Klienta, o których to oczekiwaniach Klient nie powiadomił ASGARD przy składaniu Zamówienia,

 7. Towar różni się nieznacznie kolorem, wyglądem, opakowaniem lub innymi cechami od pozostałych partii Towaru, a które to cechy nie wpływają ani na jakość ani na użyteczność Towaru.

  1. W przypadku uwzględnienia reklamacji ASGARD:

 1. dokona wg swego wyboru i na swój koszt naprawy lub wymiany Towaru na nowy;

 2. a jeżeli naprawa lub wymiana Towaru na nowy nie byłaby możliwa lub byłaby nadmiernie utrudniona (w tym także nieopłacalna) ASGARD wystawi Klientowi fakturę VAT korygującą oraz zwróci Klientowi wartość brutto wadliwego Towaru, w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowo podpisanej przez Klienta faktury VAT korygującej.

  1. Zgłoszenie reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za Towar.

  2. ASGARD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu reklamacji zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności podmioty na rzecz których Klienci dokonywali zakupu Towaru, ewentualnie, którym odsprzedali Towary nabyte w ASGARD.

  3. Klient jest odpowiedzialny za sposób wykorzystania Towaru; Klient jest odpowiedzialny wobec osób trzecich (w tym także swoich własnych kontrahentów i klientów),którym przekazuje Towary nabyte w ASGARD; w szczególności Klient zobowiązuje się, że w przypadku przekazywania Towarów, będzie to robił zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa, przyjmując na siebie odpowiedzialność w relacjach z tymi osobami trzecimi. W razie jakichkolwiek wątpliwości tym zakresie, Klient powinien je uwzględnić w relacjach z ASGARD na etapie składania i formułowania treści Zamówienia i zawierania Umowy; Klient jest w szczególności zobowiązany do tego, aby przed złożeniem Zamówienia (i przed ostatecznym określeniem treści Umowy) ustalić obowiązujące go przepisy prawa oraz uwarunkowania prawne i inne dotyczące planowanego sposobu wykorzystania Towaru, uwzględniając ograniczenia odpowiedzialności ASGARD wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków.

  4. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu Towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przejmuje w całości Klient.

  5. ASGARD ponosi odpowiedzialność z tytułu wad Towaru ograniczoną do wartości wadliwego Towaru, tj. jedynie do wysokości jego ceny i tylko w stosunku do Klienta.

  6. Informacje zawarte w przekazywanych wraz z Towarem opisach, instrukcjach itp.
   nie stanowią̨ gwarancji udzielonej przez ASGARD i nie generują obowiązków gwarancyjnych ze strony ASGARD.

  7. Ograniczenia odpowiedzialności ASGARD określone w niniejszych Ogólnych Warunkach, w tym także wyłączenie odpowiedzialności ASGARD w stosunku do osób trzecich, obowiązują o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej – tj. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

9. POZWOLENIE NA EKSPORT I IMPORT

Dostarczone przez ASGARD Towary są przeznaczone do użytku i wykorzystania w kraju dostawy wskazanym przez Klienta, z zastrzeżeniem postanowień punktu 8 niniejszych Ogólnych Warunków. Eksportowanie Towarów wskazanych w Umowie podlega zasadniczo przepisom eksportowym Rzeczpospolitej Polskiej, ewentualnie innego kraju dostawy uzgodnionego z Klientem lub wynikającego z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa. W szczególności Klient jest zobowiązany samodzielnie zasięgnąć informacji o odpowiednich przepisach związanych z eksportem Towarów do krajów trzecich.

 

10. PRAWA AUTORSKIE

  1. W sytuacji, gdy do wykonania Umowy przez ASGARD konieczne jest wykorzystanie jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej (np. znaku towarowego, wzoru użytkowego i in.),wizerunków lub praw wynikających z dóbr osobistych i in. – za przestrzeganie tych praw, zasady i kontrolę ich wykorzystania odpowiada wyłącznie Klient, który przedmioty tych praw udostępnił w jakikolwiek sposób ASGARD w celu wykonania Umowy. ASGARD nie korzysta z ww. praw inaczej jak w imieniu i na rzecz Klienta w celu wykonania Umowy.

  2. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie niezbędne do wykonania Umowy prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej, które mają być wykorzystane przy realizacji Umowy. Na żądanie ASGARD Klient wykaże, że posiada prawo do dysponowania prawami własności intelektualnej, które mają być wykorzystane przy realizacji umowy. W razie niewykazania tych praw przez Klienta, ASGARD jest uprawniony do rozwiązania

  3. Umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym lub do odstąpienia do Umowy w terminie 30 dni do daty otrzymania wezwania przez Klienta, a Klient będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz ASGARD wydatków poniesionych do tego czasu w celu wykonania Umowy.

  4. Jeżeli na skutek realizacji Umowy przez ASGARD zostaną naruszone prawa osób trzecich, Klient na mocy niniejszej Umowy, zwalnia ASGARD od wszelkich roszczeń tych osób mogących wyniknąć z wykorzystania przy realizacji Umowy praw własności intelektualnej, przysługujących osobom trzecim, a ewentualna odpowiedzialność z tego tytułu obciąża wyłącznie Klienta.

  5. W przypadku skierowania przez osoby trzecie roszczenia przeciwko ASGARD Klient zobowiązuje się do opłacenia obrony prawnej przez profesjonalnego prawnika, którego może także zatrudnić ASGARD, do aktywnego udziału w obronie przed roszczeniami (ewentualnie także w zakresie zawarcia ugody) oraz do niezwłocznego zaspokojenia prawomocnych roszczeń osób trzecich i zwolnienia ASGARD z odpowiedzialności wobec osób trzecich.

 

11. POUFNOŚĆ

  1. Strony umowy są̨ zobowiązane do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w posiadanie których weszły przy realizacji Umowy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji ogólnie dostępnych lub informacji, które muszą zostać przez stronę̨ ujawnione na podstawie przepisów prawa na wniosek właściwego organu państwowego w zakresie jego kompetencji.

  2. Każda ze stron uprawniona jest do przekazywania informacji osobom, z którymi formalnie współpracuje, wyłącznie w celu, w czasie i w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy.

  3. Zachowanie tajemnicy będzie przestrzegane przez strony także po zakończeniu obowiązywania Umowy, bez względu na przyczynę jej zakończenia.

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. WYKŁADNIA. ZMIANY OWW

  1. Terminy używane w Umowie pisane dużymi literami należy rozumieć zgodnie z ich definicją w punkcie 1. Ogólnych Warunków. Termin „w szczególności” oznacza, że następuje po nim przykładowe wyliczenie.

  2. Umowę należy wykładać w zgodzie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. W przypadkach wątpliwych Strony będą dokonywać takiej wykładni Umowy, która w najszerszym możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z przepisami prawa realizacji Umowy. Przy wykładni rozstrzygające znacznie będzie mieć polska wersja językowa Ogólnych Warunków.

  3. W przypadku gdyby okazało się, że dla swej pełnej skuteczności prawnej jakiekolwiek postanowienie Umowy (w tym w szczególności niniejszych Ogólnych Warunków) wymagałoby zachowania szczególnej formy prawnej, Strony zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów uzupełniających lub podjęcia innych czynności prawnych, w takiej treści i formie, jakie okażą się konieczne, w taki sposób, aby łącząca strony Umowa oraz jej realizacja nie doznały uszczerbku.

  4. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie Umowy okazało się nieważne w całości lub w części (tj. zakresie całego punktu Ogólnych Warunków, zdań, zdania, fragmentu zdania lub określonego zakresu znaczeniowego), strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Ogólnych Warunków w najszerszym dopuszczalnym zakresie; pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków pozostają ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub – w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne – do zawarcia takiej umowy uzupełniającej lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do prawnego i gospodarczego sensu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, i w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację Umowy lub uregulowania stosunków między stronami.

  5. Wszelkie zmiany, w tym uzupełnienia Umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, określonej dla Zamówienia i Przyjęcia zamówienia, i powinny być zawarte przez umocowanych przedstawicieli stron.

  6. Niniejsze Ogólne Warunki stanowią integralną cześć Umowy zawartej pomiędzy stronami i wchodzą w życie w dniu zawarcia umowy i obowiązują do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, z zastrzeżeniem postanowień pozostających w mocy.

  7. Strony zobowiązują się do podjęcia negocjacji w sytuacji ewentualnych sporów mogących wyniknąć z Umowy.

  8. Prawem właściwym do rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów związanych z Umową jest wyłącznie prawo polskie, a sądem właściwym do rozpoznania sporu jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę ASGARD.

  9. Ogólne Warunki i ich zmiany są publikowane i dostępne do pobrania na stronie internetowej www.asgard.pl, w szczególności w stopce strony: PLIKI DO POBRANIA w zakładce „DOKUMENTY” oraz DLA KLIENTA w zakładce „OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY” (bezpośrednio pod adresem http://asgard.pl/warunki-wspolpracy.html).

  10. Ogólne Warunki i ich zmiany obowiązują po ich opublikowaniu na ww. stronie internetowej www.asgard.pl od daty wskazanej w nagłówku Ogólnych Warunków i obejmują nowe Zamówienia składane od tej daty.

 

 

 

 

 

© 2013-2017 Asgard. Wszelkie prawa zastrzeżone
Powered by Evolve

Reprezentujesz Agencję reklamową?

Załóż darmowe konto już teraz
i korzystaj z możliwości jakie daje Ci nasz serwis

ZAŁÓŻ KONTO
Please wait
Brak produktów